Leveringsvoorwaarden Parkstad Limburg bibliotheken

Deze voorwaarden treden in werking op 1 januari 2017. Met deze leveringsvoorwaarden vervallen alle voorgaande uitleenreglementen.
DeFederatie Parkstad Limburg Bibliotheken (PLB) bestaan uit 5 basisbibliotheken: Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Nuth. Elke basisbibliotheek heeft diverse vestigingen onder zijn hoede.

Algemeen
1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op het verblijf in een vestiging van Parkstad Limburg Bibliotheken, het gebruik van de bibliotheekmaterialen door bezoekers en abonnementhouders en deelname aan activiteiten die onder verantwoordelijkheid van een basisbibliotheek georganiseerd worden.
2. De leveringsvoorwaarden zijn gratis verkrijgbaar in elke vestiging en wordt via de website www.parkstadlimburgbibliotheken.nl voor iedereen ter beschikking gesteld.
3. Begrippenlijst:
• Abonnementhouder: de persoon die bij een vestiging van Parkstad Limburg Bibliotheken als lener ingeschreven staat.
• Abonnementsgeld / Contributie: de financiële bijdrage die verschuldigd is voor het lidmaatschap
• Lidmaatschap: inschrijving in de bibliotheek voor een vastgestelde periode als gebruiker van bibliotheekdiensten.
• Bezoeker: de persoon die een vestiging van Parkstad Limburg Bibliotheken bezoekt.
• Bibliotheek: één van de vestigingen van Parkstad Limburg Bibliotheken.
• Deelnemer: de persoon die na officiële inschrijving of registratie deelneemt aan een eenmalige of reeks workshops, trainingen of cursussen van een bibliotheek.
• Materialen: overkoepelende term voor zowel fysieke als digitale materialen.
• Leengeld: het tarief dat verschuldigd is voor het lenen van materialen.
• Geldig legitimatiebewijs: Rijbewijs of paspoort, Europese identiteitskaart, uittreksel uit het bevolkingsregister.

 

Artikel 1: Toegang
1.1. Iedereen kan in de vestigingen van Parkstad Limburg Bibliotheken tijdens de openingstijden zonder betalen de aanwezige materialen raadplegen.
1.2. Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.
1.3. Bij toegang tot de internetpc's hanteren de lokale bibliotheken huisregels die bij betreffende pc's bekend gemaakt worden.


Artikel 2: Inschrijving als abonnementhouder
2.1 Voor het lenen van materialen en de vrije toegang tot internetpc’s dient men in het bezit te zijn van een geldige gebruikerspas. De abonnementsovereenkomst wordt aangegaan voor een vastgestelde termijn.
2.2 Iedereen kan als abonnementhouder bij een vestiging van Parkstad Limburg Bibliotheken worden ingeschreven. Bij inschrijving wordt een geldig legitimatiebewijs gevraagd. Ook bij verlenging van het abonnement kan een geldig legitimatiebewijs worden gevraagd.
2.3 De abonnementhouder, of diens wettelijke vertegenwoordiger, wordt geacht bekend te zijn met deze voorwaarden.
2.4 Kinderen tot en met 13 jaar dienen een door een wettelijke vertegenwoordiger ondertekend inschrijfformulier te overhandigen, of de wettelijke vertegenwoordiger legitimeert zich bij de inschrijving van de jeugdige.


Artikel 3: Gebruikerspas
3.1 Bij inschrijving bij de bibliotheek ontvangt elke abonnementhouder een gebruikerspas. De pas is strikt persoonlijk en blijft eigendom van de bibliotheek, de abonnementhouder is slechts houder van de pas.
3.2 Alleen op vertoon van een daartoe geldige gebruikerspas kunnen materialen worden geleend. De abonnementhouder is verantwoordelijk voor de materialen die met zijn pas geleend worden.

Artikel 4: Deelname aan workshops, trainingen en cursussen
4.1 Bij deelname aan eenmalige of een reeks workshops, trainingen en cursussen kan deelnemers gevraagd worden zich formeel te registreren. Per activiteit wordt vermeld of deze gratis zijn of een eigen bijdrage van de deelnemer van toepassing is.
4.2 Tijdens workshops, trainingen en cursussen kunnen bibliotheken gebruik van internetpc's gratis ter beschikking stellen.


Artikel 5: Verlies of beschadiging pas
5.1 Verlies van de pas dient onmiddellijk aan de bibliotheek doorgegeven te worden om misbruik te voorkomen.
5.2 De gebruiker of diens wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de financiële gevolgen indien de pas door derden wordt gebruikt. De aansprakelijkheid geldt voor alle handelingen en transacties verricht vóór het tijdstip waarop de vermissing is gemeld.
5.3 Bij verlies of beschadiging wordt een duplicaatpas verstrekt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.


Artikel 6: Wijzigingen persoonsgegevens
6.1 Wijzigingen in de persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats) dienen zo spoedig mogelijk bij de bibliotheek te worden opgegeven, persoonlijk bij de balie, schriftelijk of per email.
6.2 Eventuele gevolgen van niet tijdig melden van een adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de gebruiker.
6.3 Indien u gebruik maakt van digitale attenderingsdiensten van de bibliotheek dient u ook zo spoedig mogelijk een gewijzigd emailadres door te geven.


Artikel 7: Verlenging abonnement
7.1 Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan de standaard abonnementen is overeengekomen.
7.2 Abonnementhouders die de bibliotheek hebben gemachtigd en via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement. Abonnementhouders ontvangen jaarlijks, omstreeks een maand voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een betalingsoproep voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn.
7.3 Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.
7.4 Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch voor een jaar verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe gebruikerspas. Voor jeugdabonnementhouders: Verlenging van het lidmaatschap van gebruikers die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een nieuwe gebruikerspas.
7.5 Er mogen geen bibliotheekmaterialen geleend worden totdat de contributie is voldaan.


Artikel 8: Beëindiging abonnement
8.1 Het abonnement eindigt door:
a. overlijden van de abonnementhouder, of
b. voorlopige schorsing dan wel definitieve ontzegging van het lidmaatschap door de directie van de betreffende vestiging.
c. bij opzegging door de abonnementhouder. Na het eerste contractjaar mag de abonnementhouder het abonnement op elk moment opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het abonnement kan opgezegd worden op de manier waarop het abonnement is aangegaan: mondeling of schriftelijk. Een opzegging kan alleen geëffectueerd worden als de abonnementhouder alle door hem geleende media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen aan de bibliotheek zijn voldaan. Een tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is niet toegestaan. In dit geval wordt geen restitutie van het abonnementsgeld verleend.
d. Restitutie. Indien het lidmaatschap van de bibliotheek na het eerste contractjaar tussentijds opgezegd wordt, dan heeft de abonnementhouderrecht op restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. De restitutie bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap. Een opzegging kan alleen geëffectueerd worden als de lener alle door hem geleende media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener aan de bibliotheek zijn voldaan.
8.2 Een betaald abonnement mag éénmaal overgenomen worden door een andere gebruiker voor de resterende abonnementsperiode, met uitzondering bij schorsing of ontzegging van het lidmaatschap.
8.3 Internetabonnementen en bijbehorende passen vervallen wanneer de pas langer dan 12 maanden niet is gebruikt. Een eventueel tegoed op de pas vervalt op dat moment aan de bibliotheek.


Artikel 9: Abonnementen en tarieven
9.1 De Parkstad Limburg Bibliotheken stellen jaarlijks met ingang van 1 januari de tarieven vast. Een voornemen tot wijziging van de tarieven wordt ten minste twee maanden voor de datum van de wijziging in de bibliotheek en op de website kenbaar gemaakt.
9.2 De actuele abonnementsvormen, de hoogte van het bij de abonnementsvorm geldende contributies en leengelden en de hoogte van de overige tarieven worden vermeld in een bijlage bij deze voorwaarden.


Artikel 10: Lenen van materialen
10.1 De te lenen materialen zijn gebonden aan aantallen en abonnementsvorm. Deze worden vermeld in een bijlage bij deze voorwaarden.


Artikel 11: Overschrijding van de uitleentermijn
11.1 Na afloop van de van toepassing zijnde maximale uitleentermijn dient de abonnementhouder de materialen te retourneren aan één van de Parkstad Limburg Bibliotheken. Indien dit niet binnen vier weken geschiedt, start de bibliotheek de attenderingsprocedure.
11.2 Voor schriftelijke attenderingsberichten worden administratiekosten in rekening gebracht.


Artikel 12: Overschrijding uitleenbedrag
12.1 De abonnementhouder mag voor het lenen van media, afhankelijk van de abonnementsvorm, een jaarlijks vast te stellen maximaal bedrag aan schuld open hebben staan. Indien het openstaand bedrag de vastgestelde limiet overschrijdt, zal de gebruikerspas geblokkeerd worden. Na betaling van het openstaande bedrag wordt de pas weer geactiveerd.


Artikel 13: Reserveren en aanvragen bij andere bibliotheken/ transportservice
13.1 Materialen kunnen worden gereserveerd.
13.2 Boeken of andere materialen die niet in bezit zijn in de eigen vestiging kunnen worden aangevraagd bij een andere bibliotheekvestiging in Nederland. Voor reserveringen kunnen kosten in rekening gebracht worden, afhankelijk van de leverende bibliotheek en de type materialen.
13.3 Wanneer de gereserveerde/aangevraagde materialen beschikbaar komen, ontvangt de abonnementhouder hiervan bericht. Bij het niet afhalen van gereserveerde/ aangevraagde materialen wordt het vastgestelde bedrag in rekening gebracht.


Artikel 14: Gebruik van materialen
14.1 Het is de abonnementhouder niet toegestaan:
a. bibliotheekmaterialen te vervreemden, te verhuren of anderszins al dan niet tegen vergoeding aan derden ter beschikking te stellen of af te staan.
b. bibliotheekmaterialen te (laten) kopiëren anders dan met inachtneming van de regels van de (Auteurs)wet, in het openbaar te vertonen (al dan niet tegen vergoeding) of uit te zenden.
c. aan bibliotheekmaterialen wijzigingen aan te brengen (zowel toevoegingen als het verwijderen / onzichtbaar maken van (bibliotheek)gegevens.
d. aan bibliotheekmaterialen (reparatie)werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren.


Artikel 15: Beschadiging en vermissing van bibliotheekmaterialen
15.1 De abonnementhouder is aansprakelijk voor iedere verontreiniging en/of beschadiging van geleende bibliotheekmaterialen en toebehoren.
15.2 Reparatiekosten van de in lid 1 omschreven beschadigingen en/of verontreinigingen dienen door de abonnementhouder te worden vergoed.
15.3 Indien de geleende materialen als gevolg van de beschadiging en/of verontreiniging naar het oordeel van degene, die de dagelijkse leiding heeft in de vestiging, dienen te worden vervangen, zullen vervangingskosten en administratiekosten in rekening worden gebracht. De abonnementhouder ontvangt hiervoor zo nodig een schriftelijke rekening.
15.4 Indien de abonnementhouder de door hem geleende materialen verliest, dient dit direct aan de desbetreffende vestiging van de bibliotheek te worden medegedeeld.
15.5 Bij vermissing van bibliotheekmaterialen zullen vervangingskosten en administratiekosten in rekening worden gebracht. De abonnementhouder ontvangt hiervoor zo nodig een schriftelijke rekening.
15.6 Indien een abonnementhouder het verschuldigde bedrag niet betaalt, wordt de abonnementhouder verdere uitlening geweigerd. Zo nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld.
15.7 De bibliotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij beschadiging van apparatuur van de abonnementhouder als gevolg van het gebruik van geleende bibliotheekmaterialen.


Artikel 16: Uitsluiting van lening en/of ontzegging toegang tot vestiging
16.1 Bij overtreding van dit reglement kan de gebruiker voor bepaalde of onbepaalde tijd worden uitgesloten van de dienstverlening van de bibliotheken.
16.2 Het personeel is gerechtigd om personen, die de orde in de bibliotheek verstoren, op grond van de bepaling omtrent huisvredebreuk, te (doen) verwijderen en de toegang tot de bibliotheek voor bepaalde tijd te ontzeggen.
16.3 Bibliotheken kunnen eigen huisregels hanteren. Deze zijn goed zichtbaar in de betreffende vestiging aanwezig.
16.4 Uitsluiting van uitlening en/of ontzegging van de toegang geschiedt bij aangetekende brief of persoonlijke overhandiging door de directie van de betreffende bibliotheek.


Artikel 17: Klachtenregeling
17.1 Iedere gebruiker van de bibliotheek heeft het recht klachten in te dienen over de dienstverlening van de bibliotheek.
17.2 Klachten worden schriftelijk ingediend bij de balie of kunnen per email worden toegezonden.
17.3 De klachten worden zo spoedig mogelijk behandeld. De klager ontvangt in elke geval binnen drie weken een reactie van de bibliotheek. Indien de klager ontevreden is over de beantwoording van zijn klacht kan hij zich rechtstreeks tot de directie van de betreffende basisbibliotheek wenden.


Artikel 18: Gebruik van persoonsgegevens van abonnementhouders en deelnemers
18.1 Bij het in ontvangst nemen van de gebruikerspas of inschrijving als deelnemer geeft de gebruiker / deelnemer toestemming zijn persoonsgegevens in het centraal bestand op te nemen.
18.2 De persoonsgegevens die van de gebruiker / deelnemer worden verkregen, worden alleen gebruikt ten behoeve van de administratie en bibliotheek gerelateerde activiteiten en mailingen, en zijn alleen toegankelijk voor bevoegd personeel.
18.3 De gebruiker kan te allen tijde inzage krijgen in zijn persoonsgegevens die in het centrale bestand aanwezig zijn. Ook kan de gebruiker een verzoek om correctie indienen. Gegevens worden niet verstrekt aan derden.
18.4 De bibliotheken conformeren zich aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens.


Artikel 19: Overige bepalingen
19.1 De bibliotheek is niet aansprakelijk voor het verlies van eigendommen van de gebruiker die in de boeken of andere materialen worden achtergelaten.
19.2 Medewerkers van de bibliotheek hebben altijd het recht bezoekers te vragen de bibliotheekmaterialen en hun gebruikerspas te laten zien.
19.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, dan wel verschil van mening is over de interpretatie van deze voorwaarden, beslist de directie van de betreffende bibliotheekvestiging.

Artikel 20: Wijziging en intrekking leveringsvoorwaarden
20.1 Wijziging van deze voorwaarden is voorbehouden aan Parkstad Limburg Bibliotheken.
20.2 Alleen de nieuwste versie van (delen van) het reglement is van toepassing; de bibliotheek behoudt zich het recht op tussentijdse wijzigingen voor. Alle voorgaande (delen van) versies vervallen met het in werking treden van een nieuwe versie.
20.3 Ingrijpende wijzigingen zijn wijzigingen die veranderingen betreffen van meer dan 30% in de abonnementsgelden, tarieven, te lenen aantallen media, boetes alsmede alle andere wijzigingen die als ingrijpend door de bibliotheek worden aangemerkt. Alle andere wijzigingen zijn niet ingrijpende wijzigingen.
20.4 Ingrijpende wijzigingen en/of intrekking van het reglement worden tenminste één maand voor de datum van inwerkingtreding van de wijziging c.q. de intrekking van dit reglement aangekondigd door dit (zichtbaar) in de bibliotheek en op haar website bekend te maken. Ingrijpende wijzigingen gelden vanaf één maand na de datum van aankondiging van de wijziging.
20.5 Niet ingrijpende wijzigingen worden periodiek geactualiseerd en (zichtbaar) kenbaar gemaakt in de bibliotheek en op haar website en gelden per direct.

 

*Wetswijziging doorlopende abonnementen (Wet Van Dam)
Met ingang van 1 december 2011 treedt de wet ‘Stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten’ in werking. Een wet die ook van toepassing is op het bibliotheekabonnement. De wet is bedoeld om het voor u als consument en lid van de nieuwe bibliotheek mogelijk te maken uw abonnement snel en gemakkelijk op te zeggen.
De algemene voorwaarden (reglement) worden door deze wetswijziging met ingang van 1 december 2011 aangepast. De aanpassing van deze wet wordt via de diverse communicatiemiddelen van de nieuwe bibliotheek bekend gemaakt.
Wat betekent dit voor uw abonnement?
Vanaf 1 december 2011 mag de bibliotheek een abonnement na afloop van de eerste contractperiode van één jaar niet langer stilzwijgend met telkens een jaar verlengen. Het abonnement mag dan alleen nog omgezet worden in een abonnement voor onbepaalde tijd.
Na het eerste contractjaar mag u als bibliotheeklid het abonnement op elk moment opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. U kunt uw abonnement opzeggen op de manier waarop het abonnement is aangegaan: mondeling, schriftelijk, telefonisch of via de mail. Een opzegging kan alleen geëffectueerd worden als de lener alle door hem geleende media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener aan de bibliotheek zijn voldaan.
Een tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan. In dit geval wordt geen restitutie van het abonnementsgeld verleend.


Restitutie
Zegt u het lidmaatschap van de bibliotheek na het eerste contractjaar tussentijds op, dan heeft u recht op restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld. De restitutie bedraagt 1/12 van het betaalde abonnementsgeld voor elke volledige maand na beëindiging van het lidmaatschap. Een opzegging kan alleen geëffectueerd worden als de lener alle door hem geleende media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener aan de bibliotheek zijn voldaan.
Op welke abonnementsvormen is deze wetswijziging van toepassing?
- Alle abonnementen met een jaarlijks terugkerend abonnementsgeld.